Soriko.bg

Начало » Сорико » История и дейност

История и дейност на Сорико ООД

Административна сграда на Сорико ООД Административна сграда на Сорико ООД
”Сорико” ООД разглежда опазването на околната среда като приоритет на фирмената си политика.
Ето защо и основната дейност е насочена към реализирането на две стратегически цели:
подобряване качеството на живота на населението;
ускоряване процеса на интеграция на България в европейските структури.
Дългогодишният опит и традиция, съчетани с модерни методи на управление и подбор на квалифицирани и мотивирани кадри ни прави конкурентно способни и желани партньори.
Да запазим природата чиста!
Защото утре зависи от нас!
Минко Минчев

”Сорико” ООД разглежда опазването на околната среда като приоритет на фирмената си политика. Ето защо и основната дейност е насочена към реализирането на две стратегически цели:

  • - подобряване качеството на живота на населението;
  • - ускоряване процеса на интеграция на България в европейските структури.

Дългогодишният опит и традиция, съчетани с модерни методи на управление и подбор на квалифицирани и мотивирани кадри ни прави конкурентно способни и желани партньори.

Да запазим природата чиста!

Защото утре зависи от нас!

Минко Минчев

 

Началото е поставено през 1993 година със създаването на фирма ЕТ "Сорико М&Р" с основна дейност вътрешен и международен транспорт.

От края на 1997 г. дейността на фирмата се насочва към доставка на сметопочистваща и сметоизвозваща техника и съдове за ТБО.

От 2000 г. в гр. Нова Загора започва събиране, сметоизвозване, обработка на твърди битови отпадъци, машинно метене и миене, дезинфекция на съдове за смет, зимно поддържане, поддържане на сметища и други територии предназначени за обществено ползване. 

От 2005 г. извършва организирано събиране и сметоизвозване и в община Николаево.

2005 г. с решение на Сливенски окръжен съд фирмено дело №103/2005 се регистрира "Сорико" ООД с основен предмет на  дейност сметосъбиране, сметоизвозване, обработка на твърди битови отпадъци, извозване, обработка и депониране на строителни отпадъци, почистване на улични платна, площади, алеи, миене и дезинфекция на съдове за смет, зимно поддържане на пътища, поддържане на сметища и други територии предназначени за обществено ползване.

2006 г. ЕТ "Сорико М&Р" се влива в "Сорико" ООД , като прехвърля всички права и задължения на дружеството.

“Сорико” ООД разполага с автомобили и специализирана техника отговарящи на стандартите Евро 4 и Евро 5.

Почистване на улици

С цел качествено изпълнение на поетите ангажименти и сключени договори с възложители, дружеството периодично обновява автомобилният си парк и механизира труда за облекчаване на работещите във фирмата.

Фирмата разполага с квалифициран персонал за извършването на основните си дейности. Дружеството се представлява от управител, заместник управители, директор, счетоводители и еколог.

 

 

Сметоизвозване

Техничесският персонал включва технически компетентни служители, което гарантира тяхното професионално изпълнение на основните им задължения.

При осъществяване на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване закупуваната специализирана техника е от Schmidt Kommunalfahrzeuge GmbH - Grob-Rohrheim, а съдовете за отпадъци се закупуват от италианска компания.

“Сорико” ООД притежава всички необходими разрешителни, съгласно ЗУО, за осъществяването на основната си дейност. Сертифицирана е и по ISO 9001:2007, ISO 14001: 2004 г. и BS OHSAS 18001:2007

 

Нашите ръководни принципи:

Ориентираност към клиентите: дружеството зависи от своите клиенти и за това трябва да познава и да отговаря на настоящите и бъдещите им потребности и изисквания и да се стреми да надминава очакванията им.

Силно ръководство: ръководството се стреми да осигурява единство на стратегия, цели и подходяща работна среда в която личният състав целенасочено да се стреми за достигане на целите по качеството.

Ангажираност на личния състав: личния състав на всички равнища представлява същността на дружеството. Неговото цялостно въвличане дава възможност за пълноценно използване на възможностите му.

Подход, ориентиран към процесите: желаният резултат се постига по-рентабилно, когато дейностите и съответните ресурси се управляват като процес.

Системен подход на управление: осъзнаването, разбирането и управлението на процесите в дружеството като взаимносвързани в система допринася за ефективността и рентабилността на дейността на дружеството.

Непрекъснато подобряване на качеството: непрекъснатото подобряване на качеството е една постоянна цел на дружеството.

Обективен подход при вземане на решения: вземането на ефективни решения се основава на логически и интуитивен анализ на данни и информация.

Взаимно-изгодни връзки с доставчиците: отношенията, основани на взаимна полза за дружеството и неговите доставчици, подпомагат и двете страни. 

 

Модерният град със система от подземни контейнери за смет

Огромното количество отпадъци, съхраняването и редовното им извозване, са постоянен проблем на всички населени места. Кофите за боклук бързо се препълват, отпадъците гният, излъчвайки неприятна миризма и разваляйки естетическия вид на града.

Иновативното решение е изграждане на подземни контейнери за смет. Големи по обем съдове за смет се спускат в шахта със специален асансьор, а на повърхността остава само частта, поемаща боклука. Боклукът се пресова под собствената си тежест и към момента на извозване заема по-малък обем.Херметичността на контейнерите предпазва околната среда от замърсяване, включително от неприятни миризми, а понижената температура на почвата в дълбочина, препятства разпространението на бактерии. Специалният капак пречи на проникването на малки животни и птици, а възможността да се боядисат във какъв да е цвят – само би украсило градския пейзаж.

За да бъдат изхвърлени от сметосъбиращата фирма, контейнерите, поставени в земята се повдигат автоматично. Те са на метално съоръжение, свързващо две платформи с хидравлично устройство с по три клетки, с подземна и надземна част. Подземните контейнери са широко разпространени в повечето европейски държави, но у нас тази технология е все още малко позната. Община Нова Загора е една от първите, която въведе новата технология още през 2012 година. С красивия си външен вид новите кошчета допринасят за по-голямата естетика на заобикалящата ни среда и съвременната визия на градската среда.

Още в тази категория: База »