Soriko.bg

Политика за социална отговорност

Ръководството на „СОРИКО”  ООД в лицето на Управителя официално декларира своята  ПОЛИТИКА ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ, която е документирана, прилагана, поддържана и съобщена на всички нива в структурата на фирмата.
Политиката за социална отговорност на „СОРИКО”  ООД  е насочена към извършване на дейностите в условията на  стратегическо управление, което допринася за устойчиво икономическо развитие, коректни и етични трудови отношения с работниците и служителите, техните семейства и обществото като цяло с цел подобряване на качеството на живот.
Ръководството се ангажира да създава необходимите условия за спазване изискванията на Система за социална отговорност и за активното съдействие на ръководния и изпълнителски персонал в нейното развитие.
Ръководните принципи на „СОРИКО” ООД   по отношение на социалната отговорност включват:
стремеж за непрекъснато и постоянно съответствие на всички изисквания на стандарта
SA 8000;
спазване на приложимите национални законови и други изисквания и зачитане на
международните актове и тяхното тълкуване в областта на социалната отговорност;
недопускане на детски труд в противоречие с трудовото законодателство;
недопускане на участие или съдействие за използването на принудителен или
задължителен труд;
недопускане на трафик на хора;
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на своите служители
уважение и зачитане на правата на човека и неговите основни свободи определени в Всеобщата декларация за правата на човека;
защита на общоприетите човешки ценности;
развитие и мотивиране на персонала;
осигуряване на сигурност в разплащанията;
поддържане на адекватно заплащане на труда с навременно плащане на работните заплати, данъците и видовете осигуровки на служителите и работниците;
отговорност при извършването на благотворителни дейности, в т.ч. подобряване на местната инфраструктура;
осигуряване ефективност на документирането, изпълняването, поддържането и
разпространението на политиката в достъпна разбираема форма до всички служители, включително ръководен, технически и изпълнителски персонал, както и до подизпълнители и доставчици
За реализиране на тези свои стратегически цели в „СОРИКО”  ООД   е внедрена и се подържа Система за управление на социалната отговорност разработена, съгласно изискванията на стандарта SA 8000:2008.

Ръководството на „СОРИКО”  ООД в лицето на Управителя, официално декларира своята  ПОЛИТИКА ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ, която е документирана, прилагана, поддържана и съобщена на всички нива в структурата на фирмата.

 Политиката за социална отговорност на „СОРИКО”  ООД  е насочена към извършване на дейностите в условията на  стратегическо управление, което допринася за устойчиво икономическо развитие, коректни и етични трудови отношения с работниците и служителите, техните семейства и обществото като цяло с цел подобряване на качеството на живот.

 Ръководството се ангажира да създава необходимите условия за спазване изискванията на Система за социална отговорност и за активното съдействие на ръководния и изпълнителски персонал в нейното развитие. 

Ръководните принципи на „СОРИКО” ООД   по отношение на социалната отговорност включват: 

 • стремеж за непрекъснато и постоянно съответствие на всички изисквания на стандарта SA 8000;
 • спазване на приложимите национални законови и други изисквания и зачитане на международните актове и тяхното тълкуване в областта на социалната отговорност;
 • недопускане на детски труд в противоречие с трудовото законодателство;
 • недопускане на участие или съдействие за използването на принудителен или задължителен труд;недопускане на трафик на хора;
 • осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на своите служители уважение и зачитане на правата на човека и неговите основни свободи определени в Всеобщата декларация за правата на човека;
 • защита на общоприетите човешки ценности;
 • развитие и мотивиране на персонала;
 • осигуряване на сигурност в разплащанията;
 • поддържане на адекватно заплащане на труда с навременно плащане на работните заплати, данъците и видовете осигуровки на служителите и работниците;
 • отговорност при извършването на благотворителни дейности, в т.ч. подобряване на местната инфраструктура;
 • осигуряване ефективност на документирането, изпълняването, поддържането и разпространението на политиката в достъпна разбираема форма до всички служители, включително ръководен, технически и изпълнителски персонал, както и до подизпълнители и доставчици.
За реализиране на тези свои стратегически цели в „СОРИКО” ООД  е внедрена и се подържа Система за управление на социалната отговорност, разработена съгласно изискванията на стандарта SA 8000:2008.
Още в тази категория: « Услуги