За нас

История


Началото е поставено през 1993 година със създаването на фирма ЕТ „СОРИКО М&Р”
с основна дейност вътрешен и международен транспорт.
От края на 1997г., фирмата се насочва към дейности свързани с управлението на отпадъци,
чрез доставка на сметопочистваща и сметоизвозваща техника и съдове за събиране на отпадъци.
От 2000 г. фирмата разширява предмета на своите дейности. Започва да изпълнява договори
по сметосъбиране, сметоизвозване, третиране на отпадъци, експлоатация на депа,
поддържане на територии предназначени за обществено ползване – метене, миене и други дейности,
както механизирани, така и с ръчен труд, включително зимно поддържане.
2005г. с решение на Сливенски окръжен съд е регистрирано СОРИКО ООД.
Една година по – късно ЕТ „СОРИКО М&Р” се влива в СОРИКО ООД, като прехвърля всички
права и задължения на дружеството. И до днес фирмата бележи растеж и успехи.

Основни дейности

1. Събиране и транспортиране на битови, строителни и производствени отпадъци,
поддържане на територии предназначени за обществено ползване – метене,
миене и други дейности, както механизирани, така и с ръчен труд,
включително зимно поддържане;

2. Дейности по оползотворяване и обезвреждане на отпадъци
2.1. Площадка за третиране на отпадъци с местонахождение гр. Нова Загора,
ПИ 51809.509.5653. На площадката се извършват дейности с отпадъци по сортиране,
пресоване, балиране и др.
2.2. СОРИКО ООД, като съдружник в дружество по Закона за задълженията и договорите,
е оператор за експлоатация, мониторинг и поддръжка на Регионално депо за неопасни
отпадъци на общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа.

3. Търговия с рециклируеми отпадъци;

4. Търговия – внос, износ и доставка на нови и използвани транспортни средства,
съдове и подземни съоръжения за събиране на отпадъци.