Оползотворяване, обезвреждане и търговия с отпадъци

Оползотворяване, обезвреждане и търговия с отпадъци

Собствени площадки за третиране на отпадъци
СОРИКО ООД управлява две площадки за третиране на отпадъци в гр. Нова Загора, ПИ 51809.509.5653.
На площадките се извършват дейности с отпадъци по сортиране, пресоване, балиране и др.
На площадките се приемат различни производствени отпадъци, строителни отпадъци,
битови отпадъци /хартия, картон, стъкло, пластмаса, дървесни отпадъци и др./.

Регионално депо – с. Хаджидимитрово
СОРИКО ООД, като съдружник в дружество по Закона за задълженията и договорите,
е оператор за експлоатация, мониторинг и поддръжка на Регионално депо за неопасни отпадъци
на общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа.